Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему здоров’я, в широкому розумінні цього поняття, до кола глобальних проблем, розв’язання яких зумовлює характеристики майбутнього розвитку людства.
Здоров’я є елементом індивідуальної культури життєдіяльності людини. Ця культура визначається рівнем розвитку вмінь і навичок, що сприяють збереженню, зміцненню і відновленню здоров’я людини, реалізації внутрішніх резервів її організму. Культура здоров’я відбивається у специфічних формах і способах життєдіяльності особистості, які виробляються, починаючи з раннього дитинства, і реалізуються протягом усього життя.
Низький рівень здоров’я молоді має низку конкретних причин. Серед усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан і фізичного, і психічного здоров’я населення, й зокрема, молоді, найважливішою є поведінка. Цей показник перевершує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної допомоги. Найважчі хвороби в сучасних розвинутих країнах пов’язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які в сукупності часто називають способом життя. Поведінка людини дуже важлива для здоров’я, впливає на нього безпосередньо, через спосіб життя, або опосередковано – через економічні чи соціально-економічні умови, і є основною детермінантою здоров’я. Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля як її самої, так і сім’ї і суспільства.
Важливе значення для вирішення означеної проблеми є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є проведення Першого уроку у 2012/2013 н.р. з проблеми формування навичок здорового способу життя. Здоров’я дітей – головна мета суспільства, бо саме вони визначають майбутнє благополуччя країни, подальший економічний і духовний розвиток, рівень життя, культури, науки.
У процесі підготовки до Першого уроку та подальшій роботі з утвердження здорового способу життя вчитель повинен дотримуватися таких принципів:
-    відповідність змісту роботи потребам особистості;
-    активізація зворотного зв’язку – надання можливості учням висловлювати свої думки та почуття;
-    добровільність – мотивувати та пропонувати, а не примушувати та диктувати;
-    позитивна спрямованість – зміцнення позитивної позиції особистості щодо власної спроможності підтримання оптимального стану здоров’я; опора на позитивні моменти – не стільки залякувати наслідками шкідливих звичок, скільки привертати увагу й посилювати симпатію до людей, які дотримуються здорового способу життя;
-    об’єктивність – інформація не повинна зводитися до формальних гасел; слід пам’ятати, що некваліфікована, необережна інформація може створити атмосферу таємничості та загадковості, спровокувати реакцію на «заборонений плід»;
-    врахування вікових та індивідуальних особливостей;
-    залучення батьків, медичних працівників, психологів, соціологів, юристів до пропаганди та сприяння утвердженню у свідомості учнів принципів здорового способу життя.
З урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх розвитку, зацікавленості, а також можливостей школи, позашкільного навчального закладу форми роботи, методи та методичні прийоми проведення Першого уроку можуть бути різноманітними. Рекомендуємо застосувати активні методи навчання, які залучатимуть переважну більшість учнів до широкого обговорення проблем здоров’я, спонукаючи їх до діалогу, дискусії.
У початковій школі урок доцільно провести у формі гри, подорожі за здоров’ям до лісу, парку, саду, річки, в поле. Для формування у школярів навичок здорового способу життя варто використовувати традиції українського народу. Здоров’я в нашій країні цінували здавна. Народ склав багато приказок, прислів’їв, казок, віршів, пісень, в яких вшановується та оспівується здоров’я. Варто використовувати народні ігри, руханки, спортивні естафети, змагання.
Суттєво допомагає закріпити і поглибити знання учнів з основ здорового способу життя метод інсценування, що має багато спільного з театром та викликає сильні почуття і, відповідно впливає на емоційно-вольову сферу особистості. Як один із найдавніших методів навчання, він є найбільш ефективним і сьогодні, бо забезпечує умови максимального наближення дидактичного процесу до дійсності. У ході підготовки й проведення уроку-інсценізації радимо залучати учнів-старшокласників, батьків, волонтерів. Наочність на уроці в початкових класах є обов’язковою. Це можуть бути малюнки («Здоров’я очима дитини», «За здоров’ям на природу», «Діти, рух, здоров’я», «Більше рухайтесь», «Радій життю», «Твої рідні»), українські загадки, прислів’я і приказки про здоров’я («Найбільше багатство – здоров’я», «Нема щастя без здоров’я», «Веселий сміх – здоров’я», «Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо») .
З метою утвердження здорового способу життя рекомендуємо провести День знань і Перший урок для молодших школярів, звернувшись до таких тем: «Здоров’я – найцінніший скарб», «Цікавими стежинами країною міцного здоров’я», «Абетка здорового харчування», «Хочеш бути здоровим – рухайся!», «Таємниці лікарських рослин», «Рослинки-здоровинки»; «Ми – за чисту планету», «Вчимося толерантності», «Цінність і неповторність людського життя», «Обираємо здоровий спосіб життя», «Вчись із насолодою», «Подорож країною ЗДОРОВ’ЯТКО», «Здорова родина – успішна країна».
При виборі форми проведення Уроку в основній школі вчителеві доцільно враховувати психологічні особливості підліткового віку, що характеризується становленням самосвідомості, відчуттям дорослості. Бажано розпочати урок із вступного слова вчителя, а потім перейти на діалогічний спосіб спілкування, надати можливість кожному учневі висловити свою думку про те, що є здоров’я для кожної людини, від яких факторів залежить здоров’я, як його зберігати та зміцнювати. Головним завданням на цьому уроці буде допомогти дітям зрозуміти «Хто я?», «Що значить моє здоров’я», знайти своє місце в безмежному світі та зорієнтувати жити здоровою щасливою людиною .
Активізації пізнавальної діяльності учнів сприятиме виготовлення плакатів, листівок, буклетів з їх наступною презентацією, обговорення українських приказок і прислів’їв, висловів видатних людей про здоров’я.
Широке впровадження тестів, анкет, демонструвань, рольових ігор приверне увагу учнів до актуальної проблеми, якою є формування, зміцнення і збереження здоров’я.
Серед форм роботи, що розвивають здоров’язбережувальну компетентність учнів основної школи, створюють атмосферу довіри та поваги, заслуговують на увагу :
-    тренінгові заняття («Світ мого «Я», «Я – частинка людства», «Стань успішною людиною», «Мій темперамент»);
-    спілкування в колі («Шляхи побудови адекватної самооцінки», «Розкажи мені про себе», «Домінуючий мотив навчання», «Чому я собі не подобаюся?»);
    - години спілкування («Бути здоровим – моє право», «Організуй себе сам», «Без добрих справ нема доброго імені», «З віри в себе – до творця своєї долі», «Вчись із насолодою»);
-     дискусії, диспути («Підлітковий вік – який він?», «Як спіймати птаха щастя?»);
-    мозковий штурм («Кохання – це…», «Як не опинитися в обіймах алкоголю?», «10 заповідей здоров’я», «Бути здоровою людиною – які переваги це дає?»);
-    ситуативні, рольові ігри («Непрохані гості», «Я вдома сам», «У гостях», «У громадському транспорті»);
-    діалог із самим собою;
-    презентація творчого задуму;
-    складання азбуки самовиховання та самооздоровлення;
-    створення особистого банку життєтворчих ідей.
Розглядаючи здоров’язбережувальну діяльність класного керівника, вихователя, пропонуємо звернути увагу на впровадження тренінгових занять.
Тренінг є ретельно спланованим процесом формування та поглиблення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Тренінгові заняття як форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учнів, уже довели свою ефективність та полюбились школярам.
Під час такого уроку варто розкрити значимість спорту, фізичного виховання, активного відпочинку щодо зміцнення здоров’я. Також можна звернути увагу учнів на те, що цивілізація і технічний прогрес сьогодення, звільнили людство від тяжкої, монотонної та примітивної фізичної праці, водночас, ускладнили йому життя, породивши гіподинамію – руховий голод, який призводить до багатьох захворювань. Досвід розвинених країн вказує на значення занять фізичною культурою і спортом, які розглядаються як найбільш ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних проблем суспільства.
У старшій школі Перший урок має стати своєрідним уроком громадянської зрілості, із врахуванням рівня інформованості та зацікавленості учнів проблемою здоров’я та системою ведення здорового способу життя. Провідне завдання уроку – дати можливість і право учням самостійно розв’язувати питання здоров’я, приймати розумні рішення, виходячи зі своєї спроможності, а також із факту, що формування особистості повинне бути спрямоване в інтересах самої особистості і за її бажанням . Реалізувати зазначені завдання можна застосувавши такі форми роботи, як: дискусія, диспут, прес-конференція, брифінг, круглий стіл, тренінг, під час яких можна розробити моделі розв’язання різних проблемних ситуацій на основі їх аналізу, активного обговорювання та захисту своєї позиції. Залежно від обраного напрямку здоров’язбереження, різноманітною може бути тематика уроків: «З історії виникнення науки про здоров’я»; «Українські вчені про збереження здоров’я», «Що ти обираєш: жити здóрово чи здорóво?», «Як знайти формулу життя?», «Твій вільний час та здоров’я», «Здорова сім’я – міцна держава», «Традиції збереження здоров’я в сім’ї»; «Мої права та обов’язки щодо збереження і зміцнення здоров’я», «Народна мудрість про значення здорового способу життя», «Видатні постаті про здоров’я», «Культура міжособистісних стосунків», «Порадник шляхетної поведінки», «Нетрадиційні методи оздоровлення».
Розпочати урок можна з цікавої бесіди про здоров’я, приділивши увагу умовам і складовим соціальної сфери життя і здоров’я людей (взаємозв’язок політики, держави, права і здоров’я, чинники ризику для здоров’я, взаємини в сім’ї та колективах; вияви девіантної поведінки: алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, проституція).
У ході уроку доцільно надавати можливість старшокласникам розв’язувати проблеми реальної поведінки, активізуючи отримання зворотного зв’язку від своїх товаришів, що мають схожі проблеми або досвід їх розв’язання. Запропонувати учням довести у дискусії зі своїми товаришами залежність здоров’я від способу життя. Обґрунтувати прикладами з досвіду батьків, друзів, з літератури чи кінофільмів.

   
                       

АБЕТКА ХАРЧУВАННЯ
(Урок-гра для учнів 2-5 класів)

Мета та завдання: поглибити знання учнів з основних правил харчування та приготування їжі; виховувати навички культури і гігієни правильного харчування, бережливого ставлення до свого здоров’я; розвивати вміння розподіляти види харчових продуктів для споживання протягом доби (сніданок, обід, вечеря); формувати мотиваційну установку на споживання корисної для здоров’я їжі.
Демонстраційні матеріали: таблиця «Складові їжі»; шапочки з написами вітамінів А, В, С, D; картки із зображеними харчовими продуктами; ілюстрації овочів та фруктів; прислів’я.
Дидактичні матеріали: пам’ятки раціонального харчування; предметні картки до гри «Вітамінний потяг».
Хід уроку
І. Організаційний момент.
1. Емоційне налаштування учнів.
Ось дзвінок нам дав сигнал –
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо,
Урок основ здоров’я починаймо.
2. Вправа «Чарівні слова».
Вчитель дає установку, що за його словесною командою дітям потрібно виконати рухи, але їх можна виконати тільки у тому випадку, якщо вчитель скаже «Будь ласка».
1. Поплескайте, будь ласка, в долоні.
2. Стукніть лівою ногою.
3. Плигніть на місці.
4. Помахайте сусідові по парті, будь ласка.
5. Покажіть язика.
6. Присядьте на стільці.
7. Посміхніться, будь ласка.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
- Проведемо «Мозковий штурм», під час якого з’ясуємо від чого залежить здоров’я людини?
Можливі відповіді: від спадковості, стану навколишнього середовища, способу життя людини, медичного обслуговування, правильного повноцінного харчування.
ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.
- Діти, наш урок про правильне повноцінне харчування та його вплив на здоров’я людини. Під час уроку ми навчимося вибирати їжу, корисну для здоров’я, яка містить вітаміни різних груп.
ІV. Мотивація навчальної діяльності.
- Отримані знання нам необхідні для того, щоб не хворіти, почувати себе бадьорими, сильними, підтягнутими і стрункими.
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя.
- Мабуть, кожному відомі мудрі слова: «Ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти». Дійсно, не можна вбачати мету і зміст життя в їжі. З іншого боку, важливо правильно харчуватися. Дехто вважає, що не має значення, де і як з’їсти, аби не бути голодним. Проходить певний час, і така людина починає відчувати нездужання. Треба з молодих років додержуватися правильного режиму харчування. Але що це означає? Правильний режим харчування передбачає відповідну кількість і якість продуктів, які має спожити людина, достатній вміст у них необхідних поживних речовин, раціональний розподіл їжі протягом дня, відповідну черговість страв і сприятливі умови для їх споживання.
- Енергія, яку витрачає наш організм у процесі життєдіяльності, відновлюється лише за рахунок їжі, тому вона має бути поживною, з достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів, вітамінів.
2. Робота за таблицею «Складові їжі».
 
Білки – основний будівельний матеріал, організму. З них утворюються і ростуть нові клітини, завдяки чому людина росте.
Жири – відновлюють витрати теплової енергії (тепла). Вони йдуть на зігрівання організму.
Вуглеводи – витрачаються на роботу м’язів (фізична праця, рух, дихання, робота серця та інших органів).
Вітаміни – речовини, необхідні для життя людини, її росту та розвитку. Особливо необхідні вітаміни для дитячого організму. Якщо вітамінів не вистачає, людина важко хворіє. Вітаміни потрібні для нормального росту і розвитку дитячого організму. В організм вітаміни потрапляють з їжею. Отже, потрібно знати, в яких продуктах є необхідні вітаміни.
Крім того, людині потрібні мінеральні речовини – натрій, фосфор, залізо, калій, кальцій, йод тощо.
- Отже, щоб наш організм щоденно одержував з їжею все необхідне, потрібно знати, як правильно скласти меню. Потреба організму в поживних речовинах і вітамінах залежить від пори року. Взимку організм втрачає багато тепла, тому доцільно вживати жирнішу їжу, влітку – легкі страви із сезонних продуктів. Навесні, коли свіжих овочів і фруктів обмаль, слід використовувати консервовані та морожені продукти, соки, варення. Найлегше восени, коли природа дарує нам багато овочів, фруктів, які містять необхідні вітаміни й мінеральні речовини.
- І ще запам’ятайте і враховуйте при складанні меню, що м’ясо, особливо жирне, перетравлюється в шлунку 4-8 годин, картопля і бобові – 3-4 години, хліб – 2,5 години, молоко – 1-2 години, а найшвидше – овочі та каші.
3. Інсценування «Ми – корисні для людини».
(Виходять діти, на головах у них шапочки з назвами вітамінів А, В, С, D).
Добрий день!
Впізнали нас?
Ми – вітаміни,
Дуже корисні для людини.
Вітамін А. - Я – вітамін А, сприяю росту, допомагаю нормальному зору. Мене багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зеленій цибулі, гарбузі, риб’ячому жирі.
Вітамін В. - А я – вітамін В, дуже потрібний для розумової і фізичної праці, поліпшення травлення. Міщусь в житньому хлібі, вівсяній та гречаній крупах, у горосі, квасолі, жовтку яєць, печінці, м’ясі.
Вітамін С. - А я – вітамін С, запобігаю простуді, поліпшую кровообіг, сприяю росту, лікую цингу. Багата мною капуста, картопля, помідори, цибуля, щавель, шипшина, хрін, часник, лимони, настій хвої, чорна смородина.
Вітамін D. - А я — вітамін D, зміцнюю кістки, запобігаю рахітові. Живу в молоці, печінці, риб’ячому жирі, житньому хлібі.
Всі вітаміни разом.
Хто дружить із нами буде –
Всі незгоди позабуде.
Виросте міцним, здоровим,
Переможе всі хвороби.
Вчитель. Отже, діти, треба вживати різноманітну їжу, щоб збагатити свій організм вітамінами, необхідними для нормального росту і розвитку вашого організму.
4. Вправа «Комора здоров’я».
Вчитель.
Із-за гір, з-за океанів,
І у різний, звісно, час,
Овочі найвищих санів
Телеграм наслали нам.
Полюбилась їм нівроку
Українськая землиця.
Й поселилися без строку,
Стали жити і плодиться.
Людям нашим підсобляти
І в достатку, і біді,
Навіть стали лікувати –
До них з серцем лиш прийди.
Телеграма 1.
Я – великий і бокастий,
Жовтогрудий і смугастий.
Я чудовий дар осінній,
З гарним та смачним насінням.
Хто їсть кашу цю чудову,
Буде сильним і здоровим. (Гарбуз).
Телеграма 2.
Кожен знає, ця дівиця
На городі – мов цариця.
Коси довгі, кучеряві,
Та ще й платтячко яскраве.
Я смачна і вітамінна,
І не гірше апельсина.
Той, хто мене поважає,
До ста років доживає. (Морква).
Телеграма 3.
Ой, розхвалилася, дивіться!
Ти не схожа на царицю!
Я від тебе красивіший:
Червоніший і товстіший.
Український борщ чудовий
По усіх краях відомий.
У борщі я головний,
Борщ без мене не смачний! (Буряк).
Телеграма 4.
Я – солодка, соковита,
Покуштуй – не схочеш пити.
А як їстимеш саму,
Всі хвороби прожену! (Диня).
Телеграма 5.
Я – смачний, кругленький,
Маю щічки червоненькі.
До смаку я в кожній страві.
Роблять соки і приправи.
Соус, борщик і салат
Люди з радістю їдять. (Помідор).
Телеграма 6.
А на мене нарікають,
Що до сліз я допікаю.
Вибачте, та я не винна,
Бо я лікарська рослина.
Соком з медом почастую
І здоров’я подарую. (Цибуля).
Телеграма 7.
А я хлопчик білозубий.
Ви мене не бійтесь, люди.
Хоч гіркий я – та корисний.
Всім мене потрібно їсти.
Хто мій зуб з’їдає сміло –
Здоровим буде неодмінно. (Часник).
Телеграма 8.
А зелені сини й дочки
Всі вживають залюбки.
Нас шанують недаремно:
Дух наш свіжий і приємний,
На канапці, і в салаті,
Ми і в будень, і на святі. (Огірки).
Телеграма 9.
Мене полюбляє кожна сім’я.
Щоб спокійно зимувати.
Садять всі мене багато.
Люблять вранці й на обід,
Так і кажуть: другий хліб. (Картопля).
Учень, який правильно відгадав, одягає на голову шапочку із зображенням слова-відгадки і стає біля дошки.)
Вчитель. Назвіть якнайбільше страв, які можна приготувати з цих продуктів.
5. Гра «Вітамінний потяг».
Ігрова дія. Вагончики з назвами вітамінів «А», «В», «С», «D» з порожніми віконечками. Дитина вставляє картинку, на якій намальовано продукти харчування, у відповідне віконечко.
6. Формування уявлення про корисну їжу.
а) Розповідь учителя.
- Щоб їжа, яку ми споживаємо зміцнювала наше здоров’я, давала організму поживні речовини, забезпечувала силою енергією, приносила емоційне задоволення потрібно вибирати тільки корисні продукти. Іноді, повністю довіряючись рекламі харчових продуктів, багато хто з нас дійсно починає вірити в те, що ті самі чіпси наповнюють організм корисними вітамінами або продукти швидкого приготування зовсім не шкодять організму. Однак, це не так. Якщо добре ознайомитись зі складовим «штучних» продуктів, можна зрозуміти, що «штучна» їжа може просто шкодити здоров’ю.
- Отже, треба вміти вибирати продукти для споживання та, звичайно, віддавати перевагу продуктам натурального походження: фрукти, ягоди, овочі, соки, каші з круп, м’ясо, риба, молочні продукти.
б) Визначення корисних продуктів з поданих (робота в групах).
(На дошці прикріплені малюнки із зображенням харчових продуктів: молоко, яблуко, сік, сир, картопля, чіпси, мівіна, сухарики, копчена ковбаса, компот, газований напій, кока-кола, солодощі, мед, риба, олія, морозиво, смажене м’ясо, солоний огірок, гамбургер).
Завдання для учнів:
І група: Вибрати і назвати корисні для здоров’я продукти. Які страви можна з них приготувати?
ІІ група: Вибрати і назвати шкідливі для здоров’я продукти. Пояснити свій вибір.
7. Розповідь медичної сестри школи.
- Харчування – неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для роботи мозку, серця, легенів, м’язів та інших органів. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. А ще здоров’я залежить від того, як швидко і часто ми їмо, наскільки ретельно пережовуємо їжу. Отже, щоб бути здоровим, потрібно знати правила харчування.
(На згадку про урок медична сестра вручає дітям пам’ятки).
Пам’ятка
- Їсти потрібно 4 рази на день в один і той самий час. Якщо дотримуватися цього правила, то у вас завжди буде хороший апетит, їжа краще засвоюватиметься. Обов’язково снідайте.
- Їжа повинна бути різноманітною і складатися з різних продуктів.
- Корисно їсти молочні продукти, м’ясо, рибу, багато овочів і фруктів. Не захоплюйтеся надмірно солодощами, виробами з борошна, жирною і солоною їжею.
- Їсти потрібно правильно, добре пережовуючи. Нехтування цим правилом спричиняє шлунково-кишкові захворювання.
- Під час вживання їжі не можна відволікатися, займатися іншими справами. Це знижує апетит і погіршує засвоєння продуктів.
- Не можна переїдати. Переїдання є причиною багатьох хвороб.
8. Фізкультхвилинка.
Встаньте, діти, посміхніться.
Землі нашій поклоніться
За щасливий день вчорашній.
І до сонця потягніться,
В різні боки нахиліться,
Веретеном покрутіться,
Раз присядьте, два – присядьте
І за парти тихо сядьте.
VІ. Рефлексія.
1. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ».
Вчитель. Назвіть те, що дає їжа організму людини.
 
2. Гра «Назвіть зайве слово».
(Вчитель, збільшуючи темп, називає продукти харчування або страви, учні називають зайве слово).
а) Суп, каша, борщ, буряк, вареники, вермішель, пиріжки, запіканка.
б) Морква, капуста, буряк, картопля, м’ясо, цибуля, часник, кріп.
в) Печиво, чай, сік, молоко, кава, компот, лимонад, вода.
3. Обговорення ситуацій.
1. На обід Оленка має борщ із сметаною, салат із свіжої капусти, гречану кашу з котлетою, хліб, компот.
2. На обід Світланка має смажену картоплю з кетчупом, солоний огірок, хліб, два тістечка, газований напій.
Вчитель. Хто з вас, діти, правильно харчується? Поясніть свою відповідь.
4. Робота з індивідуальними картками. (У запропонованих картках з різними літерами необхідно відшукати слова – назви корисних харчових продуктів).
О    В    О    Ч    І    П    Ш
М    Е    Д    Ф    Х    С    О
Ф    Р    У    К    Т    И    К
Е    Л    О    М    Б    Р    О
М    О    Л    О    К    О    Л
Р    К    Т    В    А    Ц    А
Р    И    Б    А    Ж    П    Д
А    Б    М’    Я    С    О    Ц
(Овочі, мед, фрукти, молоко, риба, м’ясо).
5. Літературна хвилинка.
Відомі люди про раціональне харчування говорять:
- «Якщо хочеш продовжити своє життя, приборкай свою трапезу»;
- «Людина не живе, щоб їсти, а їсть, щоб жити»;
- «Надмірне наповнення шлунку шкідливе для здоров’я»;
- «Міра в їжі – то мати хорошого здоров’я».
(Бесіда за змістом афоризмів).
ІІ. Підсумок уроку.
- Чого навчились на уроці?
- Що нового ви дізналися?
- Для чого людині потрібно їсти?
- Якою має бути їжа?
- Чому види їжі треба змінювати в залежності від пори року?
Вчитель. Діти, пам’ятайте! Нема більшого багатства, як здоров’я ваше. На радість всім – і тату, й мамі ростіть усі здорові й гарні.

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
(Тренінг з елементами гри для учнів 3-6 класів)

Мета та завдання: поглибити знання учнів про традиційні свята, звичаї, обряди, народні ігри та забави українців, які сприяють зміцненню, фізичного, духовного, психологічного та соціального здоров’я; мотивувати школярів на здоровий спосіб життя.
Обладнання: правила тренінгу, правила роботи в групі, завдання для груп, папір, м’яч, олівці, фломастери, таблиця «Берег сподівань і звершень», силуетні кораблики.
Хід заняття
І. Вступна частина.
1. Знайомство «Найкраще я вмію…»
Учні стають у коло і перекидають м’яч один одному. Той, хто триматиме в руках м’ячика, повинен розказати про те, що він найкраще вміє робити, а решта мають це запам’ятати. Кожен має починати з фрази «Найкраще я вмію..», а закінчувати словами «…Ось який я молодець!».
2. Повторення правил.
Вчитель.
-    Яке з наших правил допоможе кожному з нас досягти успіху? Ми створимо їх разом.
(На червоних кетягах калини учасники пишуть правила, яких вони пропонують дотримуватися та прикріпляють їх на плакаті «Калина»).
Правила роботи в групі: приходити вчасно; бути позитивним; говорити коротко; один говорить – всі слухають; бути доброзичливим; кожна думка має автора; бути толерантним.
- Які з наших правил допоможуть зміцнювати здоров’я?
3. Актуалізація теми тренінгу.
Вчитель.  - Людиною робить нас вміння любити й відчувати прекрасне. Та кожен з нас не народжується з цим відчуттям, воно набувається протягом життя, коли ми спостерігаємо прекрасне навколо себе, створюючи його й власноруч,  а також цінуючи та насолоджуючись витворами мистецтва.
Вправа «Мікрофон»
-     Як ви вважаєте, який витвір мистецтва ви можете створити власноруч? (Відповіді учнів).
Вчитель. - Наш народ має багату культуру, що розвивалася впродовж багатьох поколінь. Життєва мудрість наших пращурів та їхні настанови щодо здорового способу життя втілилися в українських звичаях, обрядах, фольклорі, що дійшли до наших днів.
- Навіть вітаючись і прощаючись, люди бажали одне одному здоров’я: «Дай. Боже, здоров’я», «Доброго вам здоров’я»,  «Бувайте здорові» та інші.
- Ще з часів Київської Русі наші пращури цінували здоров’я, загартованість, спритність. Свою силу, винахідливість, кмітливість вони проявляли в іграх, забавах, які часто проводили у традиційні свята українців.
- Сьогодні я вам пропоную ознайомитися з традиціями здорового способу життя, які передав нам український народ.
4. Вправа «Очікування».
Вчитель. Кожен із вас має листочок-кораблик, висловіть свої очікування, написавши їх на кораблику, і прикріпіть на плакаті «Берег сподівань».
ІІ.     Основна частина.
1. Технологія «Мозковий штурм».
- Чи знаєте ви традиції та звичаї свого народу? Назвіть їх. (Діти висловлюють свої думки, а педагог записує на дошці).
Підсумок. Як бачимо, багато звичаїв і традицій пов’язано зі здоров’ям.
З давніх-давен український народ найголовнішою цінністю у житті вважав здоров’я. Уподовж усього життя – з раннього дитинства і до глибокої старості людей супроводжують різні обряди.
Бесіда.
-     Чи знаєте ви, що таке обряд?
-     Які народні  українські свята вам відомі?
-     Які з них відзначають у вашій родині?
-     Які свята супроводжуються великою кількістю звичаїв та обрядів? (Різдвяно-новорічні, Великодні, Зелені свята, свято збору урожаю тощо).
-     Які символи-обереги існували в наших батьків? (Дерева: калина, верба, тополя; квіти: мальви, чорнобривці, барвінок; елементи одягу: рушники, сорочки-вишиванки, тощо).
2. Інформація «Довідкового бюро».
Традиції – це елементи культурної спадщини, які передаються наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві. Вони виявляються у вигляді звичаїв, обрядів, свят, усталених норм поведінки.
Звичай – загальноприйнятий порядок, традиційно встановлені правила поведінки.
Обряд – це усталені звичаї, умовні дії людей, пов’язані з певними народними святами й побутовими традиціями, що передаються з покоління в покоління.
Оберіг – предмет, що оберігає від лиха, хвороб; талісман.
3. Інформація групи «Народознавці».
За бажанням вчителя і самих дітей та, виходячи з умов навчального закладу, періодів року, можна розглядати окремі цикли народних традицій, зокрема: осінньо-зимові, весняні, літньо-осінні.
Пропонуємо варіант літньо-осіннього циклу.
«Народознавці» провели попередньо пошукову роботу і пропонують вам свої напрацювання - цикл народних традицій літньо-осіннього періоду
1 учень.  Працюючи над проектом «Літні та осінні календарно-обрядові народні  свята», група «Народознавці» дізналася про цикл  літніх та осінніх календарно-обрядових народних свят.
Почесне місце серед літніх свят займає свято Трійця. Це свято, як і Великдень, не тримається числа. Зелені свята повністю залежні від Пасхи – вони відзначаються на сьому після Великодня неділю і здебільшого співпадають з червнем.
2 учень.  Про його походження нема чіткої думки. Одні стверджують, що у цей день начебто Бог створив землю і засіяв її зеленню. Інші вважають, немов би Христос, Петро і Павло, ідучи дорогою, присіли під зеленою кроною дерева, а тому й триденне свято. Дехто підтверджує думку, що триденність свят пов’язана з Бого-Отцем (неділя), Бого-Сином (понеділок) та Бого-Духом Святим (вівторок).
3 учень.  Практично Зелені свята починалися з п’ятниці. Жінки до схід сонця йшли до лісу, щоб заготовити лікарські трави. У цей день збирали також росу, якою лікували хворі очі.
У суботу, власне напередодні Трійці, селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху тощо і прикрашали запашним зіллям світлиці: стіни, лави, вікна, образи, а лепехою притрушували долівку.
Ввечері, на «клечану суботу» йшли босоніж до лісу, аби запастися гілками клена, липи, ясена чи осики і оздоблювали подвір’я,  будинок, ворота, тин, хлів, одвірки хати і стріху, а також всю садибу.
1 учень. Першого дня Трійці дівчата йшли у поле чи ліс, плели віночки і тримали їх до Петрівки, щоб у цей час русалки не залоскотали.
На Бого-Сина, тобто у понеділок, відзначали «поминальний день» (на Кіровоградщині – у п’ятницю).
На другий день діти влаштовували потішну гру «Завивати вінки». Дівчатка, вибравши з-поміж себе хлопчика та юнку, плели їм віночки і, оточивши колом, йшли гуртом через село з піснями.
Нарешті надходив третій – Бого-Духів день. У кожному регіоні його відзначали по-своєму, при тому лише юнки. Гурт дівчат вибирав з-поміж себе «Тополю» – найгарнішу дівчину. Вона мала ходити з піднятими над головою руками. Для зручності, руки прив’язували до двох палиць і прикрашали стрічками, намистом та хустинами. Обличчя обвішували віночками, а стан – різнокольоровими плахтами.
Під супровід пісень гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходила «Тополя», зобов’язувалися щедро віддячувати дівчат. Після цього ватага йшла в поле, щоб розібрати «Тополю».
2 учень. Купайла, Івана Купала – давне язичницьке свято краси, молодості й самоочищення. З ним пов’язані цікаві обрядодійства біля води, які влаштовувала молодь у ніч з 6 на 7 липня.     
Хлопці готували вогнище, а дівчата вбирали Марену – живу гілку. З настанням сутінків парубки підпалювали ватру, через яку попарно перестрибували. Натомість юнки топили Марену, яка символізувала русалку, і пускали на воду віночки, завбачуючи своє майбутнє подружнє життя.
У деяких регіонах на Купайла, дівчата робили з соломи ляльку, одягали в жіночий одяг, а голову прикрашали стрічками, квітами й віночками. Ходили з Мареною всіма вулицями, наспівуючи купальських пісень, а зробивши обхід, йшли до річки чи ставу, роздягали ляльку і топили у воді.
Дівчата й хлопці намагалися облити один одного водою, хоч купатися з Мареною не годилося, бо вона накличе бурю.
3 учень. 12 липня відзначають свято Петра і Павла. Цей святодень пов’язаний з літнім сонцестоянням. Найурочистіше його відзначали пастухи. Власники тварин організовували святковий обід («петрівку») на вигоні. Після обіду пастухи влаштовували різноманітні змагання, розваги, танці.
Крім того, на Петра і Павла виготовляли з ячного борошна нового врожаю обрядовий хліб і несли його до церкви на посвяту.
1 учень. 6 серпня – свято Іллі. Це свято вельми пошановане і пов’язане з аграрною магією. Прообразом Іллі був язицький Перун як покровитель грому та блискавок. У цей день намагалися не працювати, навіть не ходити на полювання, боючись гніву Іллі, котрий може, хто його не святкує, вдарити блискавкою.
Традиційно з Іллею закінчувалися жнива. Останнім терміном, коли дітям дозволяли купатися, також був Ілля.
2 учень. 14 серпня – свято Маковія і першого Спаса. Це вважається перше осіннє свято, з яким пов’язують закінчення літа. Відтак на Маковія останній день колективних толок. На його честь у церквах відправляють пообідню службу, де святять квіти: васильки і чорнобривці. У їх китиці вкладали головку маку, який опісля вживали на Різдво до куті.
З Маковія починається двотижневий успенський піст – Спасівка. Жінки пекли пісне печиво – «шулики». Крім того, з меду і товченого маку робили знамениті «маковики» – смаковиті українські коржики.
З цього часу починали відлітати у вирій ранні птахи.
3 учень. 19 серпня – одне з найбільших хліборобських свят Спас другий (Великий). Преображення Господнє. Його ще називали святом врожаю. Кожен із селян вважав святим обов’язком віднести у цей день до церкви на посвяту овочі, фрукти, гриби, мед у стільниках, хліб – щедрі дари природи.
Селяни до Спаса намагалися зібрати всі зернові. Знахарки востаннє заготовляли лікарські трави.
1 учень. 28 серпня – Успення і перша Пречиста.  Це пора, коли повністю закінчували жнивувати і готувалися зустрічати осінь; початок вільного випасу в Карпатах. Хто до цього часу не встиг зібрати хліб, то влаштовували колективну братчину. До Успення мають бути остаточно зібрані всі фрукти.
Після Успення вже починається «молоде» бабине літо, що триває до 14 вересня. З першої Пречисти починали сіяти в усіх зонах України.
2 учень. Семена, Симеона Стовпника  святкували 14 вересня. Початок справжньої осені, а з прийняттям християнства на Київській Русі й Нового року.
А у козацькій Україні – це давно було, на Семена справляли пострижини молодих хлопців і вперше садовили їх на коня.
Увечері по хатах запалювали посвіт, вогонь якого мав горіти до Великодня. Хлібороби вважали за святий обов’язок обсіятися озиминою.
З цього дня починалося «старе» бабине літо (закінчувалося 21 вересня) і, отже, завершували свій відліт ластівки.
2 учень.  21 вересня – Друга Пречиста, різдво Богородиці. А третя припадає на 4 грудня.
З цього дня вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови). Пасічники в цей день остаточно втеплювали на зиму бджолині вулики, а власники овець вдруге проводили стрижку.
3 учень. Свято Воздвиження, Здвиження  відзначають 27 вересня. Вважається, що в цей день остання птиця відлітає у вирій, а гаддя ховається в листя і залізає у землю, щоб перебути зиму.
1 учень. 14 жовтня – свято Покрови. З Покровою в язичнецькій Русі зв’язані дівочі мрії та побажання. Покрова – божество, покровителька жіночої, а більше всього  дівочої долі.
З Покрови починали справляти вечорниці, котрі тривали до Великодня, і гуляли весілля, які тривали до пилипівських заговин (27 листопада).
На Покрову в південних губерніях України закінчувався один («літній») термін праці найманих робітників («строкачів») і зголошувався новий («зимовий»), котрий тривав до весняного Миколи.
Ввечері, напередодні Покрови, господарі тричі кидали через хату шматок кізяка, «щоб оселя була не курна», а вдосвіта спалювали його в печі, «аби взимку сухою була хата»; якщо житло сиріло, то на Покрову вирізали чотири дернини, клали їх на горищі по всіх кутках травою вниз – «щоб сухо в хаті було».
У Карпатах на Покрову поверталися з полонин отари.
2 учень. Дмитра, Змитра святкують 8 листопада. Це – жіноче свято. Проте з Дмитром пов’язані завершальні обряди тваринників. З цього дня домашніх тварин уже не вигонили на пасовиська.
До Дмитра ще дозволялося засилати сватів, а після цього свята –  ні.
3 учень. Кузьми і Дем’яна 14листопада. День зустрічі зими (так звані «курячі іменини»). 3 цього часу починає замерзати земля і крига сковує річки і озера.
Кузьма і Дем’ян вважалися покровителями ремесел. Тому цей день урочисто відзначали ковалі.
1 учень. 21 листопада – свято Михайла. Михайло неодмінно має сповістити про зиму, бо «приїжджає на білому коні».
Святого Михайла наш народ вважає за покровителя столиці України – Києва та покровителя мисливців.
На Закарпатті останню суботу перед Михайлом називають «задушною». Жінки беруть до церкви по чотири калачі і відправляють службу по небіжчиках. Три калачі віддають попові і дякові, а один приносять додому і, розламавши, пригощають усіх членів родини.
Після Михайла закінчувалися весілля.
2 учень. Пилипа, Заговини, запусти на Пилипівку 27 листопада.  У цей вечір, напередодні Пилипівського посту, готують смачну обрядову вечерю: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажать м’ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до батьків приходили вечеряти із своїми чоловіками дочки, котрі недавно вийшли заміж, а також запрошували кумів та одиноких сельчан. Залишки вечері віддавали бідним людям.
4. Розучування дитячих народних ігор.
Ігри літньо-осіннього періоду.
1)     Гра-веснянка «Подоляночка».
Діти стають у коло, обирають «подоляночку», яка знаходиться у середині кола. Всі учасники ходять по колу і співають, а «подоляночка» виконує відповідні рухи, потім підходить до одного з учасників, який стає «подоляночкою».
Пісня. Десь тут була подоляночка,
Десь тут була молодесенька.
Тут вона впала, до землі припала
Сім літ не вмивалась,
Бо води не мала.
Ой, устань, устань, подоляночко,
Ой, устань, устань, молодесенька!
Умий своє личко.
Та личко біленьке,
Біжи до Дунаю,
Бери ту, що скраю.
2)     Гра «Латка».
Діти зібралися. Хтось говорить: «Давайте гратися в «латки», і одразу ж торкається долонею плеча чи спини сусіда. Тікаючи, промовляє: «Латка-битка, шовкова нитка, на мені не була, на тобі ізгнила!». «Побитий» переслідує втікача, але не промине «полатати» й іншого гравця, хто потрапить під руку. Доторкнувшись, говорить: «Латка». «Полатаний» намагається у свою чергу передати «латку» третьому. Якщо не вдається, повертає її тому, хто його «побив».
3)     Гра «Найспритніший».
Обирається кущ кропиви (вогонь). По черзі діти перестрибують його по одному, потім парами. Хто жодного разу не обжалиться об кропиву, той самий спритний.
4)     Гра «Довга лоза».
П’ять-вісім, а то й більше хлопчиків 8-12 років стають у ряд на відстані 3-4 м один від одного, нахилившись уперед. Крайній перескакує через усіх і сам стає у ряду останнім, його сусід робить те ж саме. І так кожен гравець.
Ще один варіант гри «Довга лоза».
Діти на відстані двох кроків один від одного лягають, утворюючи довгу лозу. Задній схоплюється, перескакує через усіх інших, і лягає попереду. За ним – другий, третій і так без кінця.
5)     Гра  «Панас».
У грі можуть брати участь хлопчики і дівчатка. За бажанням хтось стає Панасом. Йому зав’язують очі хустинкою чи рушником, виводять на середину кола і звертаються до нього з такими словами:
Панас, Панас! На чому стоїш?
На камені!
Що продаєш?
Квас!
Лови курей, але не нас!
Панас починає ловити. Кого піймає, той стає Панасом.
6)     Гра «Ластівка».
Усі, хто беруть участь у грі, стають у два ряди лицем один до одного. Хтось один лишається між рядами, підходить до когось із ряду, кладе руку на плече з-за спини, проговорюючи:
-    Ластівко, ластівко, утечеш?
-    Утечу.
-    Хліба  напечеш?
-    Напечу.
-     Сама поїси?
-     Поїм.
-     Мені не даси?
-     Не дам.
Ластівка тікає, бігає навколо тих, хто в рядах. Той, хто стоїть між рядами, ловить.
5. Робота у групах.
(Учасники об’єднуються в групи. Учитель заздалегідь вибирає керівників груп – лідерів, які будуть організовувати роботу у групі протягом усіх вправ. Дитина-лідер отримує пелюсточки певного кольору і роздають їх учасникам своєї групи. Потім групи розходяться по своїх робочих місцях та отримують завдання.)
Завдання  конкурсної програми
1)    Конкурс «Гострий розум».
(Кожна група по черзі відгадує загадку).
Не золото, а найдорожче. (Здоров’я)
На базарі не знайдеш, на вагах не зважиш. (Розум)
Хто родився, а не вмирає. (Рід людський).
Його хочеш – не купиш. А що хочеш – не продаси. (Здоров’я, хвороби)
2)     Конкурс «Хто більше».
(Кожна група виконує певне завдання)
І група – назвати народні свята.
ІІ група – назвати страви національної кухні.
3)     Конкурс «Знайди помилку».
І група. У Конституції України сказано, що дитина має право на навчання, відпочинок, збирання грибів, охорону здоров’я.
ІІ група. Немає Різдва без веснянки, Стрітення без писанки, а Великодня без куті.
4)     Конкурс «Народна мудрість».
Завдання.  Назвати якомога більше прислів’їв про людину та здоров’я.
Приклади: У здоровому тілі – здоровий дух.
Чиста вода для хвороби біда.
Здоровий не знає, який він багатий.
Найбільше щастя у житті – здоров’я.
Здоров’я не купиш ні за які гроші.
Бережи одяг, поки новий, а здоров’я, поки молодий.
Здоров’я – всьому голова.
Без здоров’я нема щастя.
Здоров’я маємо – не дбаємо, а згубивши – плачемо.
Шкіра – дзеркало здоров’я.
Як про здоров’я дбаєш, так і маєш.
Здоровому все здорово.
Світ великий – було б здоров’я.
Глянь на вигляд – і про здоров’я не питай.
Гроші загубив – небагато загубив, час загубив – багато загубив, а здоров’я загубив – все загубив.
Підведення підсумків конкурсів.
Вчитель. - У всіх народів існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає світом, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку, бо він загублений для свого народу.
- Нині відбувається духовне відродження української нації, відтворення найкращих народних традицій і обрядів.
- Тож народні звичаї та обряди потрібно знати кожній людині. Треба завжди пам’ятати, хто ми на нашій землі, де наше коріння.
ІІІ. Заключна частина.
1. Вправа «Відкритий мікрофон».
-     Про які традиції та звичаї українського народу ви узнали?
-     Назвіть українські народні свята?
-     В які ігри ви любите грати?
-     Які слова прощання й вітання з побажанням здоров’я вам відомі?
-     Чи справдилися ваші очікування? Якщо так, то перенесіть свої кораблики до берега звершень.
2. Зворотний зв’язок.
Вправа «Незакінчене речення».
Продовжити речення: «Я дізнався…, зрозумів…, навчився…, повторив…, запам’ятав…, зацікавився…».
3. Ритуал прощання «Вальс-комплімент».
Учасники стають у коло і розраховуються на перший-другий. Перші номери роблять крок уперед і повертаються обличчям до других номерів. Пари з’єднують свої долоні і говорять один одному компліменти. Відтак ті, хто стоїть у внутрішньому колі, роблять крок вправо і з’єднують долоні з іншим учасником тренінгу. Вправа завершується, коли всі пари обміняються компліментами. Якщо бракує часу, можна робити вправо два-три кроки.
ЗДОРОВИМ БУТИ – КРУТО!
(Бібліотечний урок-вікторина для учнів 5 класу)

Мета: формування в учнів навичок здорового способу життя, навичок толерантного спілкування; розширення читацького світогляду.
Обладнання: книжкова виставка «З книгою подружиш – здоров’я здобудеш!»; вислови: «Здорова людина – добра і справедлива», «Не той пропав, що в біду попав, а той, хто духом занепав», плакати «Дерево здоров’я», «Кросворд здоров’я»
Хід заходу
Бібліотекар. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами проведемо не простий бібліотечний урок, а урок-вікторину, присвячену здоровому способу життя.
Перед вами книжкова виставка з уже знайомими для вас книжками – це підручники «Основи здоров’я», «Природознавство», «Українська література» та «Зарубіжна література» для 5 класу. Ці дуже потрібні книги були поруч з вами і навчали, як бути здоровими, розповідали казки і оповідання про різні випадки з життя своїх героїв. Сьогодні ми перевіримо, чи уважно ви вивчали ці книги, чи багато ви дізналися з них?
А допоможе нам у цьому цікава конкурсна програма «Здоровим бути – круто!», у якій я пропоную вам прийняти участь. Для цього ми створимо дві команди з учнів 5 класу.
Команди займають свої місця за ігровими столами. Діти обирають назву команди, готують та проголошують свій девіз.
Представляю вам поважне журі нашого конкурсу (члени журі – це класні керівники 5-х класів та бібліотечний актив).
І конкурс «Лото-здоров’я»
У чарівному мішечку знаходяться кульки з номерами. Кожен гравець команди по черзі виймає кульку з номером, якому відповідає питання, на яке гравець повинен дати відповідь. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
Запитання для першої команди
1.    Вибери з переліку продуктів тільки ті, які можуть нашкодити здоров’ю: сметана, яблука, огірки, пепсі-кола, хліб, молоко, чіпси.
2.    Який телефонний номер потрібно набрати у разі виникнення пожежі? (101).
3.    Як називаються коливання земної поверхні, що виникають унаслідок підземних поштовхів величезної сили? (Землетрус).
4.    Що треба робити, щоб не хворіти, легше і швидше переносити зміни погоди? (Загартовуватися).
5.    Кого називають «пасивним курцем»? (Людину, яка вдихає тютюновий дим, але сама не курить).
Запитання для другої команди
1.    Вибери з переліку людських звичок ті, які корисні для здоров’я: загартовування, куріння, чищення зубів, гризти нігті, ввічливість, говорити неправду.
2.    Куди потрібно звертатись і який телефонний номер потрібно набирати, у разі виявлення крадіжки? (У міліцію, 102).
3.    Як називають розлиття річки при розтаванні снігу, льоду або від тривалих дощів і злив? (Повінь).
4.    Яка невиліковна хвороба передається тільки через кров, спричиняється вірусом імунодефіциту, який ослаблює організм? (СНІД).
5.    Яке приміщення у будинку є найнебезпечнішим? Чому? (Кухня, адже в ній містяться різні електроприлади, газова плита).
(Музична пауза. Пісня про здорове харчування на мотив пісні «Посмішка»)
Є корисні страви і смачні:
Борщ і каша, груші, сливи, спіла диня.
А шкідливим – дружно скажем:  «Ні!» 
Не приносять вони користі людині.
Приспів:
Про здоров’я треба дбати,
Вітаміни споживати,
Огірочки, апельсини і морквину.
І тоді, повір, умить
Перестанеш ти хворіть.
Пам’ятай це мудре правило,  дитино.

Не купуй нізащо на обід
Різні чіпси, шоколадки і мівіну.
Їх вживать багато нам не слід,
Не приносять вони користі людині.
Приспів (повторюється)
(Журі оголошує кількість балів за І конкурс).
ІІ конкурс « Розгадай кросворд»
Бібліотекар. Діти, ви любите відгадувати загадки? Якщо так, то це дуже добре, бо у наступному конкурсі вам потрібно відгадати загадки і розгадати кросворд. Перед вами, на дошці два кросворди (для кожної команди свій кросворд). 
Члени команди по черзі виходять до дошки, слухають питання, дають відповідь і записують її у клітинки кросворду. (Максимальна кількість балів – 5)
Питання до І кросворду1.     Відгадайте слово-підказку. До кого ми звертаємося, якщо захворіли? (Лікар).
2.     Два скельця, три дужки – на ніс і на вушка. (Окуляри).
3.     Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш – споживаєш. (Повітря).
4.     Сидить панна на дворі, а коса її на дворі. (Морква).
5.     Ходять туди діти часто
        Споживати їжу вчасно.
        Це не клас і не читальня.
        Смачно пахне у ……. (Їдальні).
6.    Дерев’яні хлопці у малій коробці
        Полягали спати. Не треба чіпати!
        Бо вони, як граються, то вогнем займаються. (Сірники).
Питання до ІІ кросворду1.    Відгадайте слово-підказку. Чим треба займатися, щоб стати сильним, здоровим, витривалим, мати гарну статуру? (Спорт).
2.    Нерозлийвода із братом – виступаємо у двох.
     Я йому підсвічу сцену, він співає: «Ух» та «Ох»! (Блискавка).
3.    Ухоплю його за роги, розжену колеса-ноги,
     Ріжки знизу покручу й по дорозі полечу. (Велосипед).
4.    Лісом він котився з ревом, їв траву, кущі, дерева.
     А коли напивсь води – стих і згаснув назавжди. (Вогонь).
5.    Я біла і тендітна, зелені маю коси.
     І навесні п’ють люди мої цілющі сльози. (Береза).
6.    Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене.
     Очей же я аж троє маю: червоне, жовте і зелене. (Світлофор).
Музична пауза. Діти співають разом з учасниками вокального гуртка «Пісня про здорове харчування» (на мотив пісні «Посмішка»)
Є корисні страви і смачні:
Борщ і каша, груші, сливи, спіла диня.
А шкідливим – дружно скажем:  «Ні!» 
Не приносять вони користі людині.
Приспів: Про здоров’я треба дбати,
Вітаміни споживати,
Огірочки, апельсини і морквину.
І тоді, повір, умить
Перестанеш ти хворіть.
Пам’ятай це мудре правило,  дитино.
Не купуй нізащо на обід
Різні чіпси, шоколадки і мівіну.
Їх вживать багато нам не слід,
Не приносять вони користі людині.
Приспів (повторюється)
Журі оголошує кількість балів за ІІ конкурс.
ІІІ конкурс «Книгу прочитаєш – про здоров’я все пізнаєш»
Питання для всієї команди. Правильна відповідь – 1 бал
Запитання для першої команди
1. Назвіть ім’я книжкового героя, який мав декілька шкідливих звичок, завдяки яким став відомим на весь світ, тому що розказував всілякі небилиці так натхненно і переконано, що й сам зрештою починав у них вірити. Назвіть книжку. («Пригоди барона Мюнхгаузена»).
2. Героїню якої казки, не зважаючи на мороз і заметіль, зла мачуха та її дочка відправили до зимового лісу за квітами? Назвіть казку («Дванадцять місяців»).
3. Як називається книга, у якій записані священні тексти, визнані церквою як непорушний закон віри і життя? (Біблія).
4. Як звали маленького хлопчика, який зумів не лише вижити в диких джунглях, а й стати їхнім господарем, не втративши при цьому найкращих рис справжньої Людини. (Мауглі).
5. Яке природне явище описав у своєму вірші Т.Шевченко? (Буря).
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
Запитання для другої команди
1. Назвіть головну героїню казки Ш. Перро у якій йдеться про дівчинку, яка не цуралася брудної роботи, була доброю і щирою й за це добра фея нагородила її поїздкою на бал, де вона загубила один з елементів одягу,  який, у свою чергу, допоміг їй вийти заміж за принца. Назвіть казку. («Попелюшка»).
2. Назвіть ім’я українського і російського письменника, який чудово змалював казкову красу української ночі. (Микола Гоголь).
3. Який словник допоможе нам перевірити правильне написання слів «здоров’я», «загартовування», «безпека»? (Орфографічний).
4. Назвіть декілька шкідливих звичок Лиса Микити з казки Івана Франка «Фарбований лис». (Хитрість, злодійкуватість, схильність говорити неправду).
5. У міфах стародавньої Греції згадується Гігія – богиня здоров’я. Від її імені походить слово, яким називається наука про здоров’я, його збереження та зміцнення. Назвіть це слово. (Гігієна).
ІІІ конкурс «Прочитай приказку»
Кожній команді пропонується прочитати приказку, у якій літери у словах переставлені місцями. Правильна відповідь – 5 балів.
1.    реДоб рещи цесер не євабу колині дегор (Добре щире серце не буває ніколи горде).
2.    реГо муто тьжи, хто ямжитт не родожить (Горе тому жить, хто життям не дорожить).
Бібліотекар. Наше здорове життя неможливо уявити без блакитного неба, ясного сонця, зеленого лісу, чистого повітря, тобто, якщо сказати одними словом, без природи.
Зверніть увагу на цю чудову виставку Яке розмаїття довідкової і художньої літератури чекає на вас! Ці гарні й дуже корисні книги допоможуть вам у навчанні, розкажуть багато цікавого про природу, тварин, навколишній світ, навчать, як правильно жити у гармонії з природою і бути здоровими.  А для того, щоб ближче познайомитися з цими книжками, вам треба просто прийти до бібліотеки і прочитати їх. І тоді ви станете не тільки гарними читачами, а ще й бібліотекознавцями.
Презентація бібліотекарем книжкової виставки.
І розділ «Книги, які знають все…»
Земля і океани. Ілюстрована дитяча енциклопедія / автор-укл. Г.С.Тегельман – Харків : Веста, 2009. – 64 с.: іл. – (Сер. «Все про все»).
Наука і космос. Ілюстрована дитяча енциклопедія / автор-укл. Ю.В.Блоха – Харків : Веста, 2009. – 64 с.: іл. – (Сер. «Все про все»).
Тваринний світ полярних зон. Ілюстрована енциклопедія / автор і упор. І.В.Гончаренко. – Харків : Промінь, 2005. – 64с.: іл.
Україна. Живий світ. Дитяча енциклопедія / О.Ф.Цеханська, Д.Г.Стрєлков. – Харків : Ранок, 2008. – 128 с.: іл.
ІІ розділ «Книгу мудру прочитаєш – про здоров’я все пізнаєш»
Антон Алатон. [Фантастичні оповідки про дівчинку Майю]: У 5 кн. – К. : Алатон, 1997. – (Сер. «Невидимий світ»).
Бібліотекар. А зараз я пропоную вам наступний IV конкурс.
Перед вами табличка зі словом «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО». Слово складне, але з нього можна утворити безліч нових слів, що ви і зробите протягом 3-х хвилин. За кожне утворене слово – 1 бал.
Бібліотека, літо, коза, закон, знак, зона, озон, вокал, ікона, банкет, бант, батон, біб, вазон, бізон, білет, котлета, візок, тіло, балет, білка, бал, весна, сівба, атлет, лан, лев, лінза, ліс, літак, сік, сітка, нота, тека, скло, світ, світло...)
Музична пауза. Пісня про фізкультуру і спорт (на мотив пісні «У траві сидів коник»).
Із спортом ми дружили,
Зарядку всі робили.
І жили – не тужили,
Здоровими були
Приспів: Повірте мені, повірте мені,
Жили і не тужили.
Повірте мені, повірте мені,
Здоровими були.
Ми в різні ігри грались,
У озері купались,
В походи всі збирались
І весело жили.
Приспів: Повірте мені, повірте мені,
В походи всі збирались.
Повірте мені, повірте мені,
І весело жили.
Та якось Лінь підкралась,
І щось із нами сталось,
Не бігалось, не гралось
Всі сонними були.    Приспів: Повірте мені, повірте мені,
Не бігалось, не гралося.
Повірте мені, повірте мені,
І сонними були.
Усі маленькі діти
Знов почали хворіти,
І ніде правди діти –
Ослабли враз усі.
Приспів: Повірте мені, повірте мені,
І ніде правди діти.
Повірте мені, повірте мені,
Ослабли враз усі.
Тоді ми зрозуміли,
Що помилку зробили,
Що нам потрібна сила
Й здоров’я повсякчас.
Приспів: Повірте мені, повірте мені,
Що нам потрібна сила.
Повірте мені, повірте мені,
Й здоров’я повсякчас.
Журі оголошує кількість балів за IV конкурс.
Бібліотекар.
Ми сьогодні добре грали
Про здоров’я все пізнали.
Про тварин і про природу,
Про гаразди і негоду.
Та залишилося нам
Висновок усьому дати.
І маленьке деревце
Одягти в зелені шати.
Бібліотекар. Поки наше журі підраховує загальну кількість балів, я хочу, щоб ви уважно подивилися на деревце і сказали, чого йому не вистачає? (листочків). А для того, щоб деревце зазеленіло, вам потрібно йому допомогти. Для цього у вас на столах лежать  листочки, на яких написані корисні і шкідливі звички. Ваше завдання вибрати тільки корисні звички, які сприяють збереженню здоров’я і роблять наше життя гарним і щасливим. (Листочки з правильними відповідями прикріплюються до дерева).
Корисні звички (листочки). Посміхатися друзям, бути чемним і вихованим, займатися фізкультурою, бути чесним і відкритим, загартовування, ігри на свіжому повітрі, правильне харчування, мити руки перед вживанням їжі, оберігати природу, дбати про рідних, знати свої права та обов’язки, чистити зуби, здобувати освіту, вивчати правила дорожнього руху, не чіпати бездомних собак і кішок,не відкривати двері незнайомим.
Шкідливі звички (листочки). Куріння, алкоголізм, вживання наркотиків, неповага до старших, битися з товаришами, гризти нігті, гратися з електроприладами, ходити по льоду,  бути злим і роздратованим, гратися з сірниками, ходити по залізничним коліям, купатися у заборонених місцях, бути жадібним і заздрісним, перебігати дорогу під час руху авто.
Бібліотекар. Журі підрахувало  кількість балів кожної з команд і назве переможців.
Представник журі нагороджує  команду-переможця та подяки і призи всім учасникам команд за активну участь у грі.
Бібліотекар. Діти, ось і добігає кінця наша зустріч. Я гадаю, що конкурсні завдання для вас не були важкими, тому ви з ними дуже добре впоралися.
У цій грі переможців і переможених немає, тому що кожен, хто дбає про своє здоров’я і про здоров’я інших, хто знає, як зберегти наш світ від зла і ненависті, той завжди є і буде переможцем.
До нових зустрічей!


Тема: Спосіб життя і здоров'я
Мета: формувати в учнів поняття про здоровий спосіб життя, сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров'я; вдосконалити навички аналізу, вміння працювати в групах, оцінювати інформацію; виховувати почуття відповідальності за збереження здоров'я.
Обладнання: папір формату А2, клейкі папірці, кольорові фломастери, маркери чорного кольору, м’яка іграшка.
                                                                  Хід заняття
Для проведення тренінгу з класу потрібно забрати зайві парти, стільці розставити по колу. Бажано мати фліп-чарт. Тема заняття записана на дошці.
І. Повідомлення теми і мети тренінгу:
Найцінніше для людини,
Для дорослого й дитини –
Це здоров'я, знає кожен.
Ми його поліпшить можем,
Мусим добре берегти,
Бо як згубиш – не знайти.
Стан здоров'я населення України викликає серйозне занепокоєння. Майже 90% дітей та підлітків мають певні відхилення, понад 50% студентів та призовників мають незадовільну фізичну підготовку. Щороку зростає кількість молодих людей, що вживають наркотики. На сьогоднішньому занятті ми спробуємо дати відповідь на наступні запитання: що таке здоров'я? Від чого воно залежить? Як його зберегти?
Знайомство. Для ефективного співробітництва ми спочатку познайомимось. Назвіть своє ім’я, і скажіть, яким казковим або мультиплікаційним героєм ви могли б себе уявити? Чому?
Правила. Вся наша діяльність тим чи іншим чином підпорядкована певним правилам. Нам потрібно створити власні правила для роботи. Зараз я роздам вам клейкі папірці. Напишіть, будь ласка на кожному папірці якусь умову, за якої вам комфортно працюватиметься. (2 хв) А зараз ми об’єднаємося в 3 групи за кольорами світлофора. Кожна група одержить листок паперу, на якому потрібно зобразити сонечко. Погрупуйте подібні між собою комфортні для праці умови і приклейте папірці з ними вздовж промінців. (3 хв) А зараз спробуйте придумати правило, котре може забезпечити вам ці умови і запишіть його вздовж промінця. (5 хв). Кожна група презентує свої правила, вони приймаються іншими групами і записуються на окремому аркуші.
Очікування. Правила роботи ми прийняли. А що ви чекаєте від нашої сьогоднішньої зустрічі?
Очікування учасників записуються на клейких папірцях у вигляді хмаринок, котрі на плакаті закривають зображення сонця.
ІІ.Основна частина.
1)Вступне повторення. Гра «Асоціації»-прямокутник до терміну «здоров'я» (синоніми, антоніми, прикметники, дієслова)
2)Робота в групах. Учні вибирають по одному жетону різних кольорів (жовтого, зеленого, блакитного і червоного). Об’єднуються в групи за кольором жетона. Учням пропонується розглянути вивішену на дошці схему, обговорити і пояснити свій (за кольором) елемент цієї схеми.
Вчитель  Від чого залежить здоров'я людини, ми з’ясували. А тепер давайте спробуємо створити „модель” здорової людини. Для цього об’єднаємось у нові групи за формою обраних вами жетонів. У кожної групи є фломастери, папір, скотч. Вам потрібно за допомогою підручних засобів зобразити, якою має бути здорова людина. Це можуть бути малюнки, схеми, записи, котрі потрібно буде пояснити. На роботу відводиться 15 хвилин.
Поки учні працюють, звучить музика.
4)Обговорення і захист „моделей здоров'я”.
      Вчитель  А зараз подаруйте свою „модель” сусідній групі. Будь-яку хорошу річ дуже легко зіпсувати. Карієс нищить чудову усмішку, образа вбиває хороший настрій. Завдання груп полягає в тому, щоб маркерами чорного кольору зіпсувати „модель здорової людини”, створену вашими друзями, використовуючи знання про хвороби, шкідливі звички, різні несприятливі чи небезпечні чинники. На цю роботу вам відводиться 5 хвилин.
5)”Презентація” зіпсованих моделей. Обговорення:
- Які почуття у вас виникли, коли команда однодумців створювала модель здоров'я?
- А що ви відчули, коли інша команда псувала створене вами?
- Що кожен з нас може та повинен зробити для збереження і зміцнення власного здоров'я?
6)Створення „квітки” умов для підтримання здорового способу життя.
- На пелюстках квітки записані умови, необхідні для підтримання здорового способу життя:
• Висока рухова активність без примусу.
• Збалансоване харчування.
• Сприятливий психологічний клімат в сім’ї, школі, суспільстві.
• Творча активність.
• Повноцінне сімейне життя.
• Високоморальне ставлення до довкілля, людей, самих себе.
• Відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, наркотиків).
Виберіть серед них найважливіші. Чи легко це зробити? Чому?
Оскільки кожна з цих умов є необхідною, всі вони рівноцінні, тож давайте розмістимо їх по колу у вигляді квітки.
ІІІ. Підведення підсумків заняття.
- У першому посланні апостола Павла до Корінфян сказано: „Чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм – ви”.
- Як узгоджуються ці слова апостола Павла з метою нашого заняття?
- Кожен з нас сьогодні щось зрозумів, чомусь навчився, чимось зацікавився. Давайте спробуємо висловити свою думку про заняття, звертаючись до цієї іграшки- Чи справдились ваші очікування щодо нашої сьогоднішньої зустрічі? Якщо так, зніміть з плаката хмарку, де ви записували свої очікування. Якщо зовсім не справдились, лишіть її на місці, а якщо справдились частково, прикріпіть свій листочок на краю плаката.
IV. Прощання.
- На малюнку з’явилося усміхнене сонечко. Щоб сонячно і радісно стало у кожного в душі, давайте візьмемося за руки і побажаємо своєму сусіду щось хороше.
- До зустрічі!
Сценарій заходу
„За здоровий спосіб життя"
Вступне слово викладача
Ведуча. Добрий день! Ми раді вітати вас на тематичній грі "Щасливий випадок".
Сьогоднішня гра буде проводитись на тему "Здоровий спосіб життя". Бути здоровим
- природне бажання і прагнення людини, її неусвідомлена потреба. Здоров'я - основа
всіх наших починань і справ, трудових і творчих звершень, сподівань, сподівань,
надій на майбутнє. Відсутність здоров'я, повна або часткова, забирає у людини
багато повсякденних радощів активного життя, праці, кохання, тому в усі часи
здоров'я було і залишається основною сутністю людського існування. Ситуація зі
станом здоров’я в Україні з року в рік погіршується. Особливої викликає тривогу
вживання підлітками наркотиків. За результатами досліджень лабораторії
профілактики порушень серед неповнолітніх НДІ педагогіки України, в багатьох
школах уже в 5-х класах спостерігається схильність до паління цигарок у 21% учнів,
до вживання алкоголю - 17% учнів. Це дуже погані результати. Щоб зрозуміти
хибність такого захоплення потрібно більше знань та інформації про пагубний вплив
нікотину, алкоголю та наркотиків на організм людини. Сьогодні ми торкнемося
історії виникнення тютюну, алкоголю, їх вплив на організм, як позбутися цих
звичок, вміти цінити своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя.
Задумаємось над тим, як правильно вести здоровий спосіб життя!
ВСІ -Ми
1-ий учасник - учасники гри „За здоровий спосіб життя»
2-ий - розповімо як вміємо
3-ий -і застережемо
4-ий -застережемо, як вміємо
5-ий - від біди , яка чатує на нас на кожному кроці
6-ий - алкоголізм
1 -ий - куріння
2-ий - наркоманія
ВСІ - ми
3-ий - за утвердження здорового способу життя .
4-ий - усі ми живемо у ритмі нашого часу
5-ий -а сьогоднішній час - час відбудов молодої України
6-ий - час боротьби за тверезий і здоровий спосіб життя та
побуту
1-ий - тому наша програма „На тверезій хвилі" розповість
про те , як жити без дурману .
2-ий -У перші повоєнні роки в нашій країні основною
небезпекою для здоров’я народу був голод , тиф ,
туберкульоз
ВСІ - алкоголізм
4-ий - пияцтво і алкоголізм заключають в себе велике
соціальне зло
5-ий - сприяють росту ряду антигромадських явищ
6-ий - моральної розпусти
1-ий - призводять до росту правопорушень , злочинів
2-ий - чому люди п’ють ?
3-ий - щоб випити для цього знаходять всілякі приводи :
хрестини , свято, зустріч, проводи, новий чин, і так пияцтво
без причин
4-ий - алкоголь - це нещасні діти, позбавлені батьківської любові,
добробуту. Ось, як про це сказано в старовинних приказках.
Саме в піснях, приказках , прислів’ях народ показує своє ставлення до алкоголю,
Отак , посієш звичку - пожнеш характер
Посієш характер - пожнеш долю ,
Вранці п’яниця клянеться .
А до вечора нап’ється,
Хвали себе не при чарці
А при косарці
Чоловік - п’яниця: - Лікарю! Врятуйте мене! Врятуйте мене, люди!
Лікар - Чому ви п’єте? З якого приводу ви так набрались?
П’яниця А з ніякого. Життя моє - як міноване поле: куди не
ступиш - на чарку натрапиш. Привід для пиятики
знайдеться.
Лікар Сідайте. Я поміряю тиск. Ви на роботі були?
П’яниця Яка там робота! Я не знаходжу собі в житті інтересу.
А гроші я не можу додому донести. А діти, і ті від мене
одцурались.
Лікар Треба лікуватись вам чоловіче.
П'яниця Мене вже й ліки не беруть. Пробував. Я нічого вже не
можу.
Лікар Ви дядьку хворі.
( Гумор і сатира П.Глазового )
Ішов п’яний через цвинтар,
Та згадував маму,
І ляпнувся , зазівавшись,
У свіженьку яму .
Повернувся вправо, вліво
Замахав руками
- ґвалт ! Рятуйте - розкричався
Витягайте з ями
Мимо тупав по стежинці
Хтось іще п’яніший
" Держи, - кричить, - хвіст трубою,
І носа не вішай " .
З ями голос умовляє:
"Я ж тебе благаю -
Кинь вірьовку, тут же сиро,
Я ж тут замерзаю
Верхній в яму заглядає:
Що ж ти розходився !
Врізав дуба - спи спокійно
Чого ж ти розрився .
Та є страшні пороки, що руйнують здоров’я нації - це наркоманія, токсикоманія,
куріння.
При постійному вживанні наркотичних засобів проявляється психічна і
фізична залежність людини від наркотиків.
Психічна залежність – це постійне бажання наркомана приймати наркотичні
засоби для досягнення стану істерії.
3-й Наркоманія - це чума XXI століття.
4-й Наркоманія призводить до глибоких змін
особистості ,руйнує людський організм ,
здоров"я .
5-й Наркоманія - захворювання на все життя,
яке набувається за власним бажанням.
6-й Перше знайомство з наркотиком
відбувається на молодіжних дискотеках
1 -й Наркотик-товар, який перший раз
можуть запропонувати безкоштовно,
щоб втягнути нову людину в своє коло.
2-й Наркомани стають на злочинний шлях, вони не доживають до
старості, живуть 30-35 років. В Україні
наркоман, що не вважає за потрібне лікуватися,
підлягає і кримінальній відповідальності.
3-й Куріння - велике лихо. Доведено,що куріння тютюну
призводить до виникнення різних захворювань, які призводять до
передчасної смерті.
4-й Курець живе на 6-8 років менше, ніж його ровесник, який не курить.
5-й Людина,яка вдихає дим курця є пасивним курцем. Пасивне куріння,
як і саме куріння викликає захворювання серця, астми, рак легенів...
6-й Курці страждають від задишки майже у три рази більше, ніж
некурці.
1-й Будьте розумнішими і не куріть.
Пісня на мотив мелодії "Час розовий"
Слово викладача
У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли у Вірменію з
далеких країн, біля підніжжя Арарату жив добрий та мудрий дідусь. Він одразу
не злюбив оте задурманливе зілля і переконував людей не вживати його. Одного
разу старий побачив, що навколо чужоземних купців, які розклали свій
отруйних товар, збіглася юрба. Купці кричали:" Божественний лист! У ньому -
засіб від усіх хвороб".
Підійшов мудрий старий і каже:
- Цей "божий лист" приносить людям і іншу користь: до хати курця не
зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє.
Купці із задоволенням подивились на старого.
- Ти правий мудрий старий! - сказали вони, - Але звідки ти знаєш про
такі чудові властивості " божественного листа"?
І старий пояснив:
- Злодій не прийде у хатину курця тому, що той буде багато грошей
віддавати за тютюн, стане бідним, і в нього не буде чого красти. До
того ж, через куріння він буде кахикати всю ніч, а злодій не заходить
у дім людини, яка не спить. Через декілька років куріння, людина
заслабне, у неї почнуть боліти ноги, і вона ходитиме з палицею. А який
собака вкусить людину, в руці якої палиця? І, нарешті, курець ніколи
не постаріє, бо помре МОЛОДИМ...ВІДІЙШЛИ люди від купців..." Жаль
не кожному з нас у житті зустрічається такий мудрий старий.
( Двоє: старий і молодий чоловік)
МОЛОДИЙ Як справи старий?
СТАРИЙ Як бачиш, справи мої кепські, ледве ходжу, а більше лежу
лікуюся на курорті І все марно. Гангрена ніг починається і,
мабуть без ампутації не обійтись.
МОЛОДИЙ Але курить хоч тепер кинув?
СТАРИЙ Та тепер вже, звичайно, кинув
МОЛОДИЙ Пригадую, як ти ще в 5 класі курив, а в старших класах часто
позичав гроші на сигарети
СТАРИЙ А невже ти за все життя не викурив ні одної сигарети. Ні, не
викурив. Я дихаю як слон.
МОЛОДИЙ Хода в мене легка. Шкода, що ти курив з дитинства і не зберіг
своє здоров’я.
1-й Є в житті суспільства зло, про яке ми зовсім малої знаємо і не
вміємо ефективно протистояти йому А яке зло?
ВСІ СНІД
3-й Це синдром набутого імунного дефіциту - кінцева стадія
інфекційного захворювання , викликаного вірусом.
4-й Вірус цей вражає клітини крові - лімфоцити, які відповідають за захист
організму людини від різних мікробів та пухлин
ВСІ СНІД- невиліковна хвороба.
5-й А проявляється у вигляді тривалого підвищення температури без
видимих причин .
6-й Збільшення лімфатичних вузлів на шиї в пахових впадинах , під
ключицею.
1 -й Пневмонії, яка піддається лікуванню.
2-й А як вберегти себе від зараження СНІДом ?
3-й Шприцева наркоманія , проституція , безладне статеве життя - це ті
фактори , які у багато разів збільшують ризик захворювання на СНІД.
4-й Життя надзвичайно прекрасне - не губіть його.
5-й Виступали ми тут не для форми , і не для параду .
6-й Слово правди несемо нашим учням ,
Щоб життя наше стало ще кращим
Всі Ми
1 -й Ті, що вийшли на цю сцену.
Всі Ми.
2-й Ті, хто виступаємо перед вами.
Всі Ми
3-й Зичимо Вам міцного здоров’я.
4-й Жити без зла, так років до ста.
Пісня «І в вас, і в нас»
Заключне слово викладача

Додати коментар