Роз’яснення надані у журналі «Практика управління закладом освіти», грудень 2013 № 12 (Наталія Дуброва, начальник відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України)

    Нещасний випадок – обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного чинника чи середовища, що сталися під час начально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу

   Зміни у порядку розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу

Проблема травматизму — одна з найгостріших проблем сього¬дення, до якої прикута увага органів освіти, охорони здоров'я, інших органів державної влади, які мають відношення до навчання і вихо¬вання дітей, учнівської та студентської молоді.
Зміни до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в на¬вчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 [далі — Положення], вне¬сено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365.
Мета внесення змін до Положення
Зміни до Положення внесено з урахуванням вимог законів України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ, «Про осві¬ту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, інших нормативно-правових актів для сприяння більш чіткому розв'язанню питань розслідування та об¬ліку нещасних випадків, підвищення відповідальності осіб, які беруть участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків, забезпе¬чують коректний і справедливий розгляд та облік нещасних випадків, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності.
Положення встановлює порядок розслідування та обліку не¬щасних випадків, що сталися під час навчально-виховного проце¬су з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, ста¬жистами, аспірантами, клінічними ординаторами, докторантами (далі — учасники навчально-виховного процесу).
Для зниження рівня травматизму в навчальних закладах слід:
-    упроваджувати єдині вимоги до розслідування й обліку нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально- виховного процесу;
-    усувати причини, що викликали нещасні випадки.

Розслідування нещасних випадків, що трапилися
під час занять

     У розділі І «Загальні положення» (далі — Розділ 1) Положення визначено види нещасних випадків, що трапилися під час навчаль¬но-виховного процесу (уроків, лекцій, лабораторних занять, під час відпочинку між заняттями, навчальної практики, занять з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробничої практи¬ки, роботи у трудових об'єднаннях, науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, походів, екскурсій, спортивних змагань, перевезень чи переходів до місця проведення заходів тощо). Такі нещасні випадки підлягають розслідуванню.   
       Порівняно з попередньою редакцією Положення до пункту 5 Розділу І Положення введено вимогу щодо необхідності розслідування нещасного випадку, який тра¬пився під час занять (заходів, робіт тощо) унаслідок вживання алкоголю, наркотичних (психотропних) речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за на¬явності медичного висновку. Наприклад, якщо отруєння групи школя¬рів психотропними речовинами (лікарськими препаратами невідомого походження) сталося під час перерви, такий нещасний випадок підля¬гає спеціальному розслідуванню як груповий нещасний випадок.

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ! Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп'яніння (п. 7 Розділу І Положення).

     У висновку комісії з розслідування нещасного випадку про ви¬значення заходів щодо недопущення такого нещасного випадку необхідно звернути увагу на виховну роботу серед учасників на¬вчально-виховного процесу.

Розслідування нещасних випадків, що трапилися під час прямування з одного корпусу навчального закладу до іншого

     Додатково введена вимога щодо розслідування нещасних випад¬ків, що трапилися під час прямування учасників навчально-виховного процесу з одного корпусу навчального закладу до іншого (пішки чи на транспорті), якщо це визначено розкладом занять. Наприклад, якщо нещасний випадок трапився, коли учні йшли на урок плавання з приміщення навчального закладу до басейну, що знаходиться у при¬міщенні спортивного комплексу, то цей нещасний випадок розсліду¬ють як такий, що трапився під час навчально-виховного процесу.
     Якщо нещасний випадок трапився з мешканцем гуртожитку на-вчального
закладу (школи-інтернату) і пов'язаний з порушенням правил перебування у гуртожитку (наприклад, порушенням правил електробезпеки — користування електропобутовими приладами метою обігріву тощо) (п. 9 Розділу І Положення), його розсліду¬ють згідно з Порядком розслідування
та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міні¬стрів України від 22.03.2001 № 270.
Розслідування нещасних випадків, що трапилися під час виробничого навчання, практики на підприємствах

     У пунктах 15, 16 розділу II «Розслідування нещасних випадків» [далі — Розділ II) Положення зазначено, що незалежно від того, хто керує виробничим навчанням, практикою на підприємствах — представники навчального закладу чи підприємства, — за матеріалами розслідування складають акт за формою Н-1 згідно з додатком 4 Порядку розсліду-вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232. Такий нещасний випадок вважають пов'язаним з виробництвом. Ця вимога встановлена у зв'язку з тим, що внаслідок нещасних випадків, пов'язаних з виробничою практикою, ви-робничим навчанням на підприємствах, втрата непрацездатності учас¬ника
навчально-виховного процесу вважається страховим випадком.

Громадський контроль з боку професійних спілок

Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного про¬цесу, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що викли¬кали нещасні випадки, здійснює відповідний орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад.
  Необхідність громадського контролю з боку професійних спілок (уповноважених трудового колективу навчального закладу) закрі¬плено у новій редакції Положення. Зокрема, відповідно до пункту 11 Розділу І Положення громадський контроль здійснюють професійні спілки через своїх представників у навчальному закладі, а також уповноважені трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Порядок розслідування нещасних випадків

РОЗДІЛ II Положення визначає порядок розслідування нещасних випадків
Дії потерпілого та безпосереднього керівника
Потерпілий (за можливості) або свідок нещасного випадку не¬гайно повинен повідомити про нещасний випадок безпосередньо¬го керівника занять, заходів робіт тощо, який вживає відповідних заходів, зокрема:
- організовує надання першої медичної допомоги, викликає медичного працівника, за необхідності — організовує до¬ставку потерпілого до лікувально-профілактичного закла¬ду або викликає швидку (невідкладну) допомогу;
 - повідомляє керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життє-діяльності в навчальному закладі, про те, що сталося (п. 1 Роз¬ділу II Положення).

Дії керівника навчального закладу

Керівник навчального закладу повинен повідомити батьків по-терпілого(осіб, які представляють його інтереси) про нещасний ви¬падок і направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження (травми). Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про не¬щасний випадок, зобов'язаний протягом доби (п. 2 Розділу II Поло¬ження) утворити комісію з розслідування нещасного випадку у скла¬ді не менше ніж трьох осіб та організувати його розслідування.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кількість членів комісії з розслідування не-щасного випадку залежить від тяжкості нещасного випадку і кількості потерпілих.

Якщо кількість працівників навчального закладу менша ніж 20 осіб, комісію з розслідування нещасного випадку утворює орган управління освітою, засновник (власник) навчального закладу. На¬приклад, комісію з розслідування нещасного випадку з вихованцем гуртка народного танцю центру творчості учнівської молоді, який підпорядкований районному (міському) відділу (управлінню) осві¬ти, утворює зазначений відділ (управління) освіти.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для неупередженого розгляду комісією з роз-слідування нещасного випадку причин нещасного випадку до складу цієї комісії не зараховують працівника навчального закла¬ду, який відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяль¬ності у структурному підрозділі, де стався нещасний випадок.

Участь потерпілого, його батьків у роботі комісії з розслідування нещасного випадку

У новій редакції Положення зазначено, що потерпілий, його бать¬ки (особи, які представляють інтереси потерпілого) можуть брати участь у роботі комісії з розслідування нещасного випадку, хоча й не входять до складу цієї комісії. Зокрема, потерпілий, його батьки (осо¬би, які представляють інтереси потерпілого) мають право:
- надавати свої пояснення та пропозиції;
- робити зауваження щодо причин та обставин нещасного випадку;
- отримувати інформацію про хід розслідування (п. 4 Розді¬лу II Положення).
Якщо інформація про нещасний випадок може завдати мораль¬ну шкоду потерпілому, батьки (особи, які представляють інтереси потерпілого) мають право звернутися до керівника навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення такої інформації (п. 5 розділу II Положення).
Строки розслідування
У пункті 6 Розділу II нової редакції Положення чітко визначе¬но, що комісія з розслідування  нещасного  випадку  зобов'язана  протягом  трьох
робочих днів з дати її утворення провести розсліду¬вання нещасного випадку, а також зазначено умови і порядок продо¬вження строку розслідування.

     ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі незгоди зі змістом акта за формою Н-Н або   висновками комісії з розслідування нещасного випадку член цієї комісії письмово викладає свою думку, яка додається до акта (п. 8 Розділу II Положення).

    Керівник навчального закладу зобов'язаний протягом одно¬го робочого дня (у попередній редакції Положення — трьох діб) піс¬ля одержання матеріалів розслідування комісії з розслідування не¬щасного випадку розглянути їх і затвердити акт Н-Н.
Якщо погіршення стану здоров'я потерпілого від нещасного випадку сталося через деякий час і внаслідок загального захво¬рювання, хвороби (п. 14 Розділу II Положення), що підтвердже¬но відповідним медичним висновком (наприклад, учень отри¬мав травму коліна на уроці фізичної культури, а наступного дня захворів на гостре респіраторне захворювання, що було підтвер¬джено довідкою лікувально-профілактичної установи за місцем його проживання), такий нещасний випадок розслідують за діа¬гнозом «травма коліна», при цьому наслідок погіршення стану здоров'я не враховують.
    У новій редакції Положення визначено, що керівник навчально¬го закладу протягом 10 днів надсилає повідомлення про наслідки не¬щасного випадку після закінчення лікування потерпілого або у разі його смерті органу управління освітою та іншим особам та організаціям, яким було надіслано примірники акта Н-Н (п. 18 Розділу II Положення).

Оформлення нещасних випадків
У новій редакції Положення також уточнено порядок оформ¬лення нещасних випадків.
Нещасні випадки, що призвели до мікротравм
Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу і не спричинили втрату здоров'я, однак призвели до мікротравм, засвідчують і реєструють медичні працівники на¬вчального закладу в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу. Такі нещасні випадки навчальний заклад не бере на облік (п. 20 Розділу II Поло¬ження). Проте якщо через деякий час відбулося погіршення стану здоров'я потерпілого, розслідування проводять згідно з пунктом 13 Розділу II Положення, але лише за його письмовою заявою (його батьків чи осіб, які представляють інтереси потерпілого).

Випадки  самогубства

Випадки самогубства під час навчально-виховного процесу (п. 21 Розділу II Положення) розслідують і беруть на облік з метою визна¬чення їх причин і вжиття заходів щодо недопущення таких випадків. За результатами цих розслідувань складають акт Н-Н.

Нещасні випадки під час перевезення учасників навчально-виховного процесу

У разі скоєння нещасних випадків під час перевезення учасників навчально-виховного процесу в транспортних засобах (абз. дев'ятий п. 5 Розділу І Положення) до матеріалів розслідування додають мате¬ріали розслідування, що проводять уповноважені на це органи. На¬приклад, якщо нещасний випадок (ДТП) трапився під час прямуван¬ня групи учнів навчального закладу з селища до районного центру на спортивні змагання, органи державної автоінспекції за письмовим запитом керівника навчального закладу надають матеріали розсліду¬вання дорожньо-транспортної пригоди комісії з розслідування нещас¬ного випадку (п. 22 Розділу II Положення).