КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2009 р. N 1338

Київ

Про заходи щодо посилення протидії корупції

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити:

невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції;

подання щомісяця до 10 числа Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий уповноважений) звітів про заходи, вжиті за результатами розгляду зазначених звернень.

2. Погодитися з пропозицією Урядового уповноваженого щодо визначення представників центральних органів виконавчої влади, які на постійній основі співпрацюють з Урядовим уповноваженим у частині проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства, згідно з додатком.

3. Установити, що перевірки організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства проводяться робочими групами, утвореними Урядовим уповноваженим, відповідно до Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2006 р. N 886 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1935).

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1338 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підрозділ 4.4 "Індексація документів" розділу 4 "Складання та оформлення службових документів" Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50), доповнити пунктом такого змісту:

"4.4.4. Під час реєстрації документів, що містять інформацію про факти корупції, на документі проставляється позначка "КД".".

2. У розділі II Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461):

позицію "240 Інше" замінити такою позицією:

"240 Факти корупції";

доповнити такою позицією:

"250 Інше".

3. У Положенні про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128, N 78, ст. 2640):

в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 4 слова "здійснення заходів" замінити словами "здійснені заходи";

доповнити пункт 5 підпунктами 9 - 12 такого змісту:

"9) подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства та звіти про їх результати;

10) утворювати на підставі рішення Кабінету Міністрів України, резолюцій Прем'єр-міністра або Першого віце-прем'єр-міністра України з представників центральних органів виконавчої влади робочі групи з питань проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства (далі - робочі групи) і визначати їх керівників;

11) здійснювати координацію діяльності представників центральних органів виконавчої влади, включених до складу робочих груп, під час проведення зазначених перевірок;

12) вносити у разі потреби зміни до складу робочих груп, залучати в установленому порядку до їх роботи фахівців та науковців.".

Додати коментар